Ελληνικα Δευ - Παρ 09:00-17:00 +30 210 6845523
info@e-logistiki.gr

Σύσταση ΙΚΕ σε 15 Λεπτά

Ιδιωτικη Κεφαλαιουχικη Εταιρια

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία θεσμοθετήθηκε με τον Νόμο 4072/2012.

Εισαγωγή.
Πρόκειται για μία νέα μορφή κεφαλαιουχικής εταιρίας με πολλά προνόμια και με μεγάλη ευελιξία.
Η σύσταση της γίνεται μέσα σε 15′ λεπτά.
Δεν απαιτεί συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Το κεφάλαιο της ξεκινά από το ένα (1,00) Ευρώ.
Η ευθύνη για τις εταιρικές υποθέσεις περιορίζεται μόνο στην περιουσία της εταιρίας.

 

Φορολογία – Εταιρικό Κεφάλαιο – Διαχείριση – ΕΦΚΑ

 

Φορολογία

Η φορολογία στις ΙΚΕ είναι 29% επί των κερδών.
Με την αφαίρεση του φόρου από τα κέρδη της εταιρίας επιβάλλεται εφάπαξ και ο φόρος μερισμάτων που ανέρχεται σε 15%.
Εταιρικό κεφάλαιο
Το εταιρικό κεφάλαιο της ΙΚΕ ξεκινά από ένα (1) Ευρώ.
Οι εταίροι μπορούν να συμμετέχουν με τριών ειδών εισφορές.
α.) Τις κεφαλαιουχικές εισφορές δηλαδή εισφορές σε μετρητά.
β.) Τις «εξωκεφαλαιακές εισφορές» οι οποίες συνίστανται σε παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Οι παροχές αυτές πρέπει να εξειδικεύονται στο καταστατικό και εκτελούνται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο.
γ.) Τις «Εγγυητικές εισφορές» όπου είναι εισφορές που συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι των τρίτων για τα χρέη της εταιρείας μέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό. Ο εταίρος που παρέχει εγγυητική εισφορά θεωρείται ότι δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι σε θέση και ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να είναι σε θέση κατά πάντα χρόνο, να προβεί στις καταβολές των χρεών της εταιρείας μέχρι το ποσό του προηγούμενου εδαφίου.

Διαχείριση
Την διαχείριση μιας ΙΚΕ την αναλαμβάνει ένας ή και περισσότεροι διαχειριστές.
Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας διενεργούνται συλλογικά από όλους τους εταίρους ή από το μοναδικό εταίρο (νόμιμη διαχείριση). Επείγουσες πράξεις διαχείρισης, από την παράλειψη των οποίων απειλείται σοβαρή ζημία της εταιρείας, μπορεί να διενεργεί κάθε εταίρος χωριστά, ειδοποιώντας τους λοιπούς εταίρους.

Με βάση το Ν. 4072/2012 ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ μόνο οι διαχειριστές, είτε αυτοί είναι εταίροι είτε τρίτα πρόσωπα. Η ασφαλιστική εισφορά είναι η ελάχιστη που προβλέπει ο Ν. 4387/2016.

Η e-logistiki αναλαμβάνει την ίδρυση-σύσταση της ΙΚΕ μέσα σε 15 λεπτά.
Μετά τη σύσταση αναλαμβάνουμε επίσης την λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη της ΙΚΕ με τα κατάλληλα εργαλεία και τη συνεχή online ενημέρωση των απαραίτητων αρχείων που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Θέλετε να συνεργαστούμε;

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!