Ελληνικα Δευ - Παρ 09:00-17:00 +30 210 6845523
info@e-logistiki.gr

Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία – Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849/ΕΕ (4η Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος), σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες θα πρέπει να καταχωρίζουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους σε Κεντρικό Μητρώο που τηρείται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου  20 και 21 του ν. 4557/2018, ετοιμάσαμε τον παρακάτω οδηγό:

 

Μητρώο Πραγματικών δικαιούχων

 

e-logistiki sa