Μείωση συντελεστών φόρου νομικών προσώπων

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών-προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις» και μαζί με αυτό και οι τροπολογίες για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, τη μείωση του συντελεστή φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων, το κοινωνικό μέρισμα και η τροπολογία για τους πυρόπληκτους στο Μάτι.
Υπενθυμίζουμε τι προβλέπουν αναλυτικά οι 3 βασικές τροπολογίες :

-Κοινωνικό μέρισμα 2018: Τροπολογία – Την επόμενη εβδομάδα η υποβολή των αιτήσεων

-Οι μειώσεις ΕΝΦΙΑ του 2019 – Κατατέθηκε η τροπολογία.

-Μείωση συντελεστών φόρου νομικών προσώπων με νέα τροπολογία.

Έτσι τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 58 του ν.4172/2013, αναφορικά με τη φορολόγηση των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρούμενων των οριζόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και οι αναφερόμενοι υπόχρεοι του άρθρου 45 του ν.4172/2013 που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Συγκεκριμένα, επανακαθορίζεται ο φορολογικός συντελεστής των ανωτέρω κερδών και διαμορφώνεται κατ’ έτος ως ακολούθως:
i) είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018,

ii) είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%), για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019,
iii) είκοσι επτά τοις εκατό (27%), για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020,
iv) είκοσι έξι τοις εκατό (26%), για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και
v) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022 και των επόμενων ετών.
Πηγή: Taxheaven