ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ           ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσαρμογή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Τήρηση λογιστηρίου στην έδρα σας.

Τήρηση λογιστηρίου στα γραφεία μας.

Οργάνωση λογιστηρίων.

Επίβλεψη λογιστηρίων.

Εσωτερικός έλεγχος επιχειρήσεων.

Κατάρτιση προβλέψεων φόρων.

Προσαρμογή λογιστικού σχεδίου.

Έκθεση ενδιάμεσων οικονομικών μεγεθών.

Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.

Καταστάσεις δεικτών και χρηματοροών.

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Κάλυψη μηχανογραφικής υποστήριξης από ειδικούς συνεργάτες μας.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ        ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φοροτεχνική υποστήριξη.

Ειδικός φορολογικός σχεδιασμός συνδυαστικά με το αντικείμενο.

Έλεγχος εναρμόνισης με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι για εντοπισμό τυχόν παραλείψεων.

Ίδρυση – Μεταβολές – Διακοπές Επιχειρήσεων.

Μετατροπές – Συγχωνεύσεις & Απορροφήσεις Επιχειρήσεων.

Υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους.

Εργασίες σύνταξης και τήρησης πρακτικών ΓΣ – ΔΣ κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων.

Δημοσιεύσεις των οικονομικών καταστάσεων.

Κάλυψη υποστήριξης για αποτίμηση – εξαγορά επιχειρήσεων.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Ολοκληρωμένες λύσεις υπολογισμού μισθοδοσίας.

Έλεγχος με τεκμηρίωση για την ορθή λειτουργία του εργατικού τμήματος.

Υπολογισμοί αυτόματα μισθών – ημερομισθίων, υπερωριών νυχτερινών κτλπ .

Τεράστιες δυνατότητες στις εκτυπώσεις ανάλογα με την επιχείρηση.

Αποστολή online όλων των καταστάσεων.

Δυνατότητες σχεδιασμού φίλτρων για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη μισθοδοσία.

Ατομικές συμβάσεις προσωπικού.

Δυνατότητα ανάληψης outsource ΗR.

Πλήρης κάλυψη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας.

Κάλυψη υποστήριξης τεχνικού ασφαλείας από άμεσο συνεργάτη του Γραφείου μας.